Przegląd kominiarski – jak często należy przeprowadzać kontrolę kominiarską?

czyszczenie kominaRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)
art. 70
Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne
§ 30
1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionym w punkcie 1 – co najmniej cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionym w punkcie 1 – co najmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Kontrola kominiarska powinna służyć określeniu sprawności przewodów kominowych, poprawności podłączeń i możliwości ich bezpiecznej eksploatacji przez okres roku po przeglądzie. Przegląd kominiarski przeprowadza ekipa składająca się co najmniej z dwóch osób pod kierunkiem mistrza kominiarskiego. Kontroli powinny podlegać wszystkie przewody kominowe budynku: dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Zakres kontroli kominiarskiej obejmuje następujące czynności:
• sprawdzenie drożności przewodów kominowych
• sprawdzenie poprawności podłączeń, a więc:
1. sprawdzenie ilości i rodzaju podłączeń – palenisk węglowych lub gazowych oraz kratek wentylacyjnych
2. sprawdzenie stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych
3. sprawdzenie stanu technicznego rur zapiecowych
4. weryfikacja poprawności instalacji kratek wentylacyjnych
5. sprawdzenie, czy jest zapewniony dopływ powietrza niezbędnego dla właściwej cyrkulacji powietrza w obiekcie
6. sprawdzenie, czy w budynku znajdują się urządzenia wymuszające ciąg kominowy (jeżeli w obiekcie są paleniska obsługiwane przez ciąg grawitacyjny lub jeżeli urządzenia te funkcjonują w obrębie przewodów wentylacji zbiorczej)
• sprawdzenie poprawności ciągu kominowego
• weryfikacja stanu technicznego kominów, a więc:
1. nasad kominowych
2. ścian kominowych ponad dachem i ewentualnie na strychu
3. głowic kominowych
4. sprawności wylotów przewodów
• badanie poprawności dostępu do przeprowadzania przeglądu kominiarskiego, w tym stanu technicznego drabin, włazów, ław kominiarskich i tym podobnych
• sprawdzenie szczelności przewodów kominowych
• wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi