Przegląd gazowy

Przegląd gazowy

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Dotyczy to wszystkich obiektów budowlanych, które są wyposażone w instalację gazową, również budynków jednorodzinnych.

Dodatkowo, „(…) w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (…)” przegląd instalacji gazowej powinien być przeprowadzony co najmniej 2 razy w roku w terminie do 31 maja i do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawa Prawo Budowlane).

Za przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości i to on powinien dopilnować terminowego przeprowadzenia przeglądów, które powinny być wykonane w porze wiosennej (§4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych). Okresowy przegląd instalacji gazowej powinien być wykonywany „równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych” (§47 ww. Rozporządzenia).

Jeśli chodzi o osoby uprawnione do dokonania przeglądu instalacji gazowej, to zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: „Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nieposiadania przez nie uprawnień budowlanych”.

Kontrola instalacji gazowej polega na sprawdzeniu wszystkich połączeń przewodów, armatury, gazomierzy i urządzeń gazowych. Sprawdzenie kurków odcinających urządzenia gazowe musi być wykonane zarówno w położeniu zamkniętym, jak i otwartym.
Dodatkowo trzeba sprawdzić zgodność wykonania instalacji z aktualnymi przepisami dotyczącymi jej budowy i użytkowania. Obowiązujące teraz przepisy zostały określone w Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 §156 – §179. Przepisom tym podlegają wszystkie instalacje wybudowane po roku 2002 oraz te, które po roku 2002 podlegały remontowi, modernizacji czy przebudowie.

Według dokumentu wydanego przez GUNB dn. 24.07.1995 r. („Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”), powinno się, między innymi, wykonać:
1. sprawdzenie przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
2. sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych i kurków,
3. przegląd dostępu do zaworów i kurków,
4. kontrolę stężenia gazu w piwnicach,
5. sprawdzenie stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
6. sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, stanu gazomierza i szczelności połączeń,
7. kontrolę stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,
8. sprawdzenie stanu przewodów spalinowych,
9. sprawdzenie stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,
10. kontrolę stanu zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji.

Przed rozpoczęciem przeglądu osoby go wykonujące powinny zapoznać się z protokołami z wcześniejszych kontroli, protokołami odbioru robót remontowych, jakie były wykonywane w budynku oraz ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek i wad instalacji. Po zakończeniu kontroli gazowej należy sporządzić protokół, który powinien zawierać określenie:
1. stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2. rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt. 1,
3. zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
4. metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
5. zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

Protokół powinien zawierać datę wykonania przeglądu i podpis osoby wykonującej przegląd wraz z numerem uprawnień budowlanych lub numerem dodatkowych kwalifikacji w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją instalacji gazowych. Kolejnym wnioskiem, który powinien zawierać protokół, jest stwierdzenie, czy instalacja jest sprawna jako całość – czy może być używana przez następny rok.
Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla zarządcy lub właściciela budynku, drugi do własnego archiwum. Dodatkowo w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 „osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli”. Organ ten to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.