Opinia kominiarska do sanepidu i gazowni

Opinia kominiarska do sanepidu

Ta opinia kominiarska konieczna jest, gdy otwierany jest lokal gastronomiczny, usługowy, przedszkole, żłobek lub przy przekształcaniu lokalu mieszkalnego na usługowy. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wymaga w takiej sytuacji od właściciela lokalu pozytywnej opinii kominiarskiej zaświadczającej o prawidłowym działaniu wentylacji wraz z wykonaniem pomiaru ilości wymian powietrza.
Pomiar taki powinien być wykonany przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Pomiary obejmują wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Jeżeli w trakcie wykonywanych sprawdzeń wykryte zostaną nieprawidłowości, muszą być one usunięte.
Dzięki temu, że usługi kominiarskie świadczone przez naszą firmę są kompleksowe, możemy przebudować wentylację, aby spełniała ona wymogi Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W rezultacie tych działań można później wystawić pozytywną opinię kominiarską.

W zakres prac, które pomagają dostosować wentylację do obowiązujących norm, wchodzą:

 • zamiana i przełączenia nieprawidłowych podłączeń wentylacyjno – kominowych;
 • montaż brakującej instalacji wentylacyjnej wywiewnej i nawiewnej;
 • wykonanie brakujących podłączeń do przewodów kominowych;
 • udrożnienie zatkanych przewodów kominowych;
 • montaż kratek wentylacyjnych;
 • montaż nasad kominowych wzmacniających ciąg kominowy.

Wentylacja, w zależności od przeznaczenia lokalu, musi spełniać następujące warunki:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa, konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno – wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.
§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno – zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.

Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej:

 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną:
 • w mieszkaniu dla 3 osób – 30 m³/h,
 • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m³/h,
 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m³/h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m³/h,
 • dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m³/h,
 • dla pokoju mieszkalnego – 30 m³/h,
 • dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m³/h,
 • dla oddzielnego ustępu – 30 m³/h,
 • kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchnię gazową, powinna mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m³/h.

Szczelność na przenikanie powietrza:

 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym, przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza;
 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m³/(m·h·daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m³/(m·h·daPa2/3).

Dodatkowo:

 • powinna istnieć możliwość regulowania strumienia powietrza napływającego do pomieszczenia;
 • okna powinny mieć możliwość przepuszczania czasowo większego strumienia powietrza;
 • system regulacyjny musi działać niezależnie od obecności i woli mieszkańców, bez angażowania energii zewnętrznej.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien odbywać się przez:

 • nawiewną wentylację mechaniczną lub inne urządzenia nawiewne – w przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, która uniemożliwia infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości koniecznej do potrzeb wentylacyjnych;
 • skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne – powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, również przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników;
 • nawiewniki (gdy okna charakteryzują się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 0,3 m³/(m·h·daPa2/3) – mogą być usytuowane w górnej części okna, w otworze okiennym lub w przegrodzie zewnętrznej pod oknem.

Strumień objętości powietrza, przepływający przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

 • od 20 m³/h do 50 m³/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
 • od 15 m³/h do 30 m³/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna, przy czym powinny zostać spełnione następujące warunki:

1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni.
2. Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Opinia kominiarska do gazowni

Zakład Gazowniczy wymaga takiej opinii przed zamontowaniem instalacji gazowej.
Każde pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania i w którym jest zainstalowany piec gazowy, musi posiadać sprawnie działającą wentylację nawiewno – wywiewną. W zależności od rodzaju pieca stosuje się inne przepisy prawne i normy do regulacji wentylacji w danym pomieszczeniu.
Jeżeli w trakcie kontroli i pomiarów wentylacji stwierdzi się, że wentylacja spełnia warunki danego pomieszczenia, wystawiana jest pozytywna opinia kominiarska, która wraz z pozytywnym wynikiem próby szczelności – wykonanej przez uprawnionego instalatora gazowego – przedstawiana jest w Zakładzie Gazowniczym.
Jeżeli instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu jest niesprawna, wówczas, przed sporządzeniem końcowej opinii kominiarskiej, należy ją dostosować do obowiązujących norm.