Opinia kominiarska do sanepidu

Opinia kominiarska do sanepidu

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wymaga od właściciela lokalu gastronomicznego, usługowego, przedszkola bądź żłobka pozytywnej opinii kominiarskiej zaświadczającej o prawidłowym działaniu wentylacji wraz z wykonaniem pomiaru ilości wymian powietrza. Opinia kominiarska do sanepidu wymaga pomiaru, który obejmuje wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Powinien on być wykonywany przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Jeżeli w trakcie sprawdzeń wykryte zostaną nieprawidłowości, muszą być one usunięte.
W zakres prac, które pomagają dostosować wentylację do obowiązujących norm, wchodzą:

  1. zamiana i przełączenia nieprawidłowych podłączeń wentylacyjno – kominowych;
  2. montaż brakującej instalacji wentylacyjnej wywiewnej i nawiewnej;
  3. wykonanie brakujących podłączeń do przewodów kominowych;
  4. udrożnienie zatkanych przewodów kominowych;
  5. montaż kratek wentylacyjnych;
  6. montaż nasad kominowych wzmacniających ciąg kominowy.

Poniżej wyciąg z przepisów prawnych, dotyczących warunków, jakie musi spełniać wentylacja w zależności od przeznaczenia lokalu:

§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa, konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.
§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.

Pozytywna opinia kominiarska do sanepidu zależy więc od spełnienia przez wentylację tych wszystkich norm i przepisów.