Opinia kominiarska do gazowni i sanepidu

Po wykonanych sprawdzeniach i badaniach przewodów kominowych sporządzamy następujące opinie kominiarskie:

 

1. OPINIA KOMINIARSKA DO SANEPIDU

Taka opinia kominiarska potrzebna jest w momencie otwierania lokalu gastronomicznego, usługowego, przedszkola, żłobka, przy dokonywaniu zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na usługowy. Stacja Sanitarno-epidemiologiczna będzie wymagać od nas, jako przyszłych właścicieli lokalu pozytywnej opinii kominiarskiej zaświadczającej o skutecznym działaniu wentylacji wraz z wykonaniem pomiaru ile wymian powietrza jest przez tą wentylację realizowanych (krotności wymian powietrza).

Taki pomiar wykonujemy przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Wykonujemy sprawdzenia i pomiary wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Jeżeli w trakcie wykonywanych sprawdzeń kominowych stwierdzimy jakieś uchybienia lub usterki, nieprawidłowości dyskwalifikujące zastaną wentylację do użytkowania zgodnym z przyszłym przeznaczeniem – usuwamy je a wentylację dostosowujemy do wymagań sanepidowskich. Dzięki temu, że usługi kominiarskie świadczone przez naszą firmę są kompleksowe i obejmują pełen zakres usług kominiarskich, możemy na zlecenie przekształcić i przebudować wentylację aby dostosować ją do norm i przepisów aby później móc wystawić pozytywną opinię kominiarską.

W ramach dostosowywania wentylacji do istniejących przepisów wykonujemy takie prace jak:

 • montaż brakującej instalacji wentylacyjnej wywiewnej i nawiewnej;
 • zamiana i przełączenia nieprawidłowych podłączeń wentylacyjno-kominowych;
 • montaż kratek wentylacyjnych;
 • wykonanie brakujących podłączeń do przewodów kominowych;
 • udrożnienie zatkanych lub zagruzowanych przewodów kominowych;
 • montaż nasad kominowych wzmacniających ciąg kominowy;
 • wszystkie inne czynności mające na celu stworzenie sprawnej i skutecznej wentylacji w zgodzie z wymogami sanitarnymi i zaleceniami innych organów oraz instytucji.

Warunki jakie musi spełniać wentylacja w zależności od przeznaczenia lokalu:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa, konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.
§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.

 

Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej:

 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m³/h,
 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną
 • w mieszkaniu dla 3 osób – 30 m³/h,
 • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m³/h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m³/h,
 • dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m³/h,
 • dla oddzielnego ustępu – 30 m³/h,
 • dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m³/h,
 • dla pokoju mieszkalnego 30 m³/h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m³/h.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien odbywać się przez:

 • skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników;
 • nawiewną wentylację mechaniczną lub inne urządzenia nawiewne – w przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych;
 • nawiewniki (gdy okna charakteryzują się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 0,3 m³/(m·h·daPa2/3) – mogą być usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub w przegrodzie zewnętrznej pod oknem.

Strumień objętości powietrza, przepływający przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:

 • od 20 m³/h do 50 m³/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
 • od 15 m³/h do 30 m³/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna, przy czym powinny zostać spełnione następujące warunki:
  • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni.
  • urządzenia nawiewne, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Szczelność na przenikanie powietrza

 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza;
 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m³/(m·h·daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m³/(m·h·daPa2/3).

Przeciętne mieszkanie dla rodziny 3-4 osobowej wymaga wentylacji o przepływie strumienia powietrza 150 do 175 m³/h, czyli ok. 40 m³/h na jednego mieszkańca.
Normatywny współczynnik infiltracji wynosi od 0,5 do 1 m³/hdaPa2/3 na 1 m długości szczelin. Jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1,5 x 2 m ma łączną długość szczelin 8,5 m, a normalne drzwi ok. 6 m. Wynika z tego, że łączna długość szczelin o wymaganej normą przepustowości przepływu powietrza, powinna w przeciętnym mieszkaniu wynosić ok. 150-300 m. Aby zapewnić możliwość przepływu wymaganego przez normę strumienia powietrza, należałoby wyposażyć mieszkanie w otwory drzwiowe i okienne o powierzchni ok. 100 m². Wynika z tego, że:

 • okna muszą mieć możliwość przepuszczania okresowo większego strumienia powietrza (np. przy wzroście zawartości wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu);
 • powinna istnieć możliwość łatwego regulowania strumienia powietrza napływającego do pomieszczenia;
 • system regulacyjny powinien działać niezależnie od obecności i woli mieszkańców, bez angażowania energii zewnętrznej.

 

2. OPINIA KOMINIARSKA DO GAZOWNI

Opinia ta jest wymagana przez Zakład Gazowniczy przed zagazowaniem instalacji gazowej.
Każde pomieszczenie w którym odbywa się proces spalania ( w tym przypadku paliwa gazowego) i jest zainstalowany piec gazowy musi posiadać sprawnie działającą wentylację nawiewno-wywiewną. W zależności od rodzaju pieca np. czy jest to piec atmosferyczny gazowy, czyli taki, który powietrze do spalania gazu pobiera z pomieszczenia (tzw. piec gazowy z otwartą komorą spalania), piec gazowy kondensacyjny lub zwykły z zamkniętą komorą spalania czyli taki, który powietrze do spalania paliwa gazowego pobiera z zewnątrz stosuje się inne przepisy prawne i normy do regulacji wentylacji w tych pomieszczeniach.
Jeżeli stwierdzi się w trakcie kontroli i pomiarów wentylacji, że wentylacja spełnia warunki danego pomieszczenia wystawia się pozytywną opinię kominiarską, którą wraz z pozytywnym wynikiem próby szczelności – wykonanej przez uprawnionego instalatora gazowego – przedkłada się w Zakładzie Gazowniczym.
Jeżeli brak jest sprawnej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu przed wykonaniem końcowej opinii kominiarskiej należy ją dostosować do obowiązujących przepisów.

 

3. OPINIA KOMINIARSKA DO NADZORU BUDOWLANEGO

Wykonywana jest zazwyczaj przez Inwestora budynku przy zakończeniu budowy jako protokół odbiorczy budynków nowo wybudowanych lub modernizowanych w celu przedłożenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego.
Może być wykonywana również w celu kontrolnym na zlecenie samej instytucji Nadzoru Budowlanego, aby sprawdzić działanie oraz prawidłowość instalacji kominowych i urządzeń grzewczych w budynkach już istniejących w stosunku do których istnieje podejrzenie o nieprawidłowościach ze strony instalacji kominowej.

 

4. OPINIA KOMINIARSKA STWIERDZAJĄCA I WSKAZUJĄCA PRZYCZYNĘ USTERKI KOMINOWEJ

Jeżeli mamy podejrzenie wadliwego działania wentylacji, urządzenia grzewczego np. źle wykonanego podłączenia pieca gazowego lub pieca na paliwo stałe, był modernizowany komin odprowadzający spaliny z pieca lub budowany był nowy przewód spalinowy i są z nim jakieś problemy, lub mamy inny problem z przewodami kominowymi lub urządzeniami grzewczo-kominowymi wtedy należy zwrócić się do mistrza kominiarstwa w celu zdiagnozowania przyczyn problemu oraz wskazania drogi do jego usunięcia. Często wystawiana opinia tego rodzaju jest orężem w walce z budowlańcami którzy nierzadko budują niezgodnie z normami i przepisami.