Roczny przegląd instalacji gazowej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877)

 

DOSTAWCA GAZU

Do jego obowiązków należy dbałość o sieć gazową ­ przesyłową i rozdzielczą, wraz z przyłączami do budynków oraz o tzw. kurki ogniowe, czyli zawory główne, umieszczane na budynkach, najczęściej w żółtej skrzynce. Dbałość o sieć gazową dotyczy zapewnienia jej szczelności, przepustowości, właściwych parametrów jakościowych i ciśnieniowych przesyłanego gazu, nawaniania go środkiem zapachowym oraz dokonywania przeglądów, regulacji, konserwacji i remontów gazociągów.

 

WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA BUDYNKU

Jego zadaniem jest zapewnienie szczelności i właściwego stanu technicznego instalacji gazowej biegnącej wewnątrz budynku. W zakres tych obowiązków, zgodnie z ustawą Prawo budowlane , wchodzi dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądów zarówno instalacji gazowej, jak i przewodów kominowych w budynku (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Przynajmniej raz na pięć lat powinien on również zlecić przeprowadzenie próby ciśnieniowej szczelności instalacji gazowej.

 

UŻYTKOWNIK GAZU

Spoczywa na nim obowiązek dbałości o stan odbiorników gazu używanych w mieszkaniu (kuchenka, piec kąpielowy, gazowy piec c.o.). Zaniedbane lub niesprawne urządzenia gazowe mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia. Ich okresową konserwację i ewentualne naprawy należy powierzać uprawnionym instalatorom. Specyficznym urządzeniem w mieszkaniu jest gazomierz. Stanowi on własność dostawcy gazu (gazowni), oddaną w użytkowanie odbiorcy. W przypadku awarii gazomierza np. jego nieszczelności, wystarczy wezwać Pogotowie Gazowe (tel. 992 lub tel. Rozdzielni Gazu), którego pracownicy dokonają naprawy lub wymienią go (nieodpłatnie) na sprawny. Gaz wcale nie musi być niebezpieczny. Jedynie nasze zaniedbania mogą spowodować, że to ekologiczne i wygodne w stosowaniu paliwo obróci się przeciwko nam. Warto więc znać podstawowe zasady, których stosowanie w codziennej eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych pozwoli żyć w przyjaźni z gazem ziemnym.

 

ZGODA ZAKŁADU GAZOWNICZEGO NA POBÓR GAZU I PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Pobór gazu ziemnego może odbywać się zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gazowniczym. Samowolne podłączanie urządzeń gazowych może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia w sieci gazowej i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nielegalny pobór gazu jest zabroniony Prawem energetycznym i podlega egzekucji karnej.

 

FACHOWY MONTAŻ ODBIORNIKÓW GAZU

Nieumiejętne, niezgodne z przepisami instalowanie urządzeń gazowych (piece c.o., podgrzewacze wody, kuchenki) może prowadzić do powstania nieszczelności, ulatniania się gazu i zagrożenia wybuchem. Montażem odbiorników gazu mogą zajmować się tylko firmy koncesjonowane, posiadające uprawnienia budowlane i energetyczne. Pobór gazu ziemnego może odbywać się zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gazowniczym. Samowolne podłączanie urządzeń gazowych może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia w sieci gazowej i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nielegalny pobór gazu jest zabroniony Prawem energetycznym i podlega egzekucji karnej.

 

FACHOWY MONTAŻ ODBIORNIKÓW GAZU

Nieumiejętne, niezgodne z przepisami instalowanie urządzeń gazowych (piece c.o., podgrzewacze wody, kuchenki) może prowadzić do powstania nieszczelności, ulatniania się gazu i zagrożenia wybuchem. Montażem odbiorników gazu mogą zajmować się tylko firmy koncesjonowane, posiadające uprawnienia budowlane i energetyczne.

 

SPRZĘT GAZOWY ODPOWIEDNI DO RODZAJU GAZU

Przy zakupie odbiorników gazu (np. kuchenki) należy sprawdzić, czy są one fabrycznie dostosowane do posiadanego w domu rodzaju gazu (GZ­50 ­wysokometanowy lub GZ­35 ­ zaazotowany).

 

SPRAWNA WENTYLACJA ­ WYWIEW I NAWIEW

Gaz ziemny nie jest trujący ­ trujące są spaliny, które przy braku właściwej wentylacji gromadzą się w pomieszczeniu, gdzie spalany jest gaz. Niezbędne dla bezpieczeństwa użytkownika gazu odprowadzenie spalin i dopływ świeżego powietrza zabezpieczają kanały nawiewno ­ wywiewne oraz rury spalinowe. Dlatego niedopuszczalne jest np. zaklejanie bądź likwidowanie kratek wentylacyjnych w ścianie lub kratek (otworów) nawiewnych w drzwiach łazienki.

 

SYSTEMATYCZNA KONSERWACJA ORAZ USUWANIE USTEREK URZĄDZEŃ GAZOWYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH INSTALATORÓW

Zaniedbane, niesprawne urządzenia gazowe lub dokonywanie napraw domowymi sposobami mogą stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem.

 

DBAŁOŚĆ O SYSTEMATYCZNE PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH I SPALINOWYCH W BUDYNKU

Dokonywanie takich przeglądów (należą one do obowiązków administratorów lub właścicieli domów) co najmniej raz w roku pozwoli wykryć ewentualne nieprawidłowości i w porę zapobiec zagrożeniu.