Próba szczelności komina, szczelność przewodu wentylacyjnego

Wykonujemy próbę szczelności kominów i przewodów kominowych.

Posługujemy się najnowocześniejszym sprzętem do tego typu badania – Wöhler DP 600. Jest to cyfrowy miernik za pomocą którego sprawdzamy szczelność danego przewodu. Próba szczelności komina przeprowadzana przez nas z użyciem w/w miernika daje Państwu 100% gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że przewód spalinowy lub dymowy, do którego podłączacie Państwo urządzenie grzewcze jest szczelne.

Wymagania konstrukcyjne stawiane systemom kominowym:
– Materiały użyte do konstruowania obudów kominów powinny być:
– niepalne, posiadać odporność ogniową co najmniej 60 min.;
– w przypadku przewodów spalinowych ich powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka i odporna na destrukcyjne działanie spalin;
– powinny zapewniać kominowi szczelność, gazo-przepuszczalność przy nadciśnieniu statycznym 40 Pa wewnątrz komina nie powinna przekroczyć wielkości 0,003 m3/s x m2;
– wszystkie materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów: ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej występujących w warunkach eksploatacji.
– Rozwiązania konstrukcyjne kominów powinny przeciwdziałać zawilgoceniu na całej ich długości.
– Przekrój przewodów dymowych i spalinowych powinien być dostosowany do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń grzewczych, na całej długości przewodów nie powinno występować zmniejszenie ich przekroju.
– Stosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych z przykanalikami jest zabronione. Dopuszcza się jednak stosowanie zbiorczych systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego.
– Kominy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby istniał dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji.
– W przypadku zmiany funkcji komina (np. z wentylacyjnego na spalinowy) należy dostosować przekrój komina do nowych warunków i zabezpieczyć przed kondensatem.
– Wnętrze komina powinno być gładkie, tak by straty ciągu powodowane tarciem i osadzaniem się nagaru były jak najmniejsze.
– Kominy używane sezonowo winny mieć wyloty zabezpieczone łatwo demontowaną siatką odporną na korozję, nie dopuszczającą do zakładania gniazd przez ptaki.
W przypadku specjalnych konstrukcji systemów powietrzno-spalinowych SPS:
– Dopuszcza się pobór powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin przez ścianę budynku w budynkach zamieszkania zbiorowego tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy nie większej niż 5 kW.
– W budynkach jednorodzinnych wolnostojących, zagrodowych i rekreacji indywidualnej dopuszcza się pobór powietrza i odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania o mocy nie większej niż 21 kW ( dotyczy to tylko jednego rodzaju budynków jednorodzinnych zdefiniowanych w art. 3 ust 2a ustawy Prawo budowlane).
– W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, stawia się natomiast inne ograniczenia. Odległość wylotu spalin powinna wynosić: min 3,0 m od poziomu terenu; minimum 8,0 m od granicy działki budowlanej; minimum 12,0 m od ściany z oknami innego budynku.
Odprowadzanie spalin przez ścianę budynku z urządzeń zasilanych paliwami płynnymi lub stałymi jest niedopuszczalne.