Usługi kominiarskie Warszaw Bemowo – zamów już dzisiaj kontrolę kominiarską i czyszczenie kominów w cenie 250zł.
KOMINIARZ WARSZAWA – dbamy o dobry klimat w twoim domu

USŁUGI KOMINIARSKIE WARSZAWA

Czyszczenie kominów, czyszczenie wentylacji

czyszczenie kominów Warszawa, czyszczenie przewodów spalinowych od pieców gazowych spalinowych; mechaniczne czyszczenie komina, szczotka obrotowa do czyszczenia komina z sadzy szklistej

Zapraszamy do skorzystania z naszej promocyjnej oferty – Roczny przegląd kominiarski w Warszawie w cenie 250zł. wykonujemy usługi kominiarskie w Warszawie w pełnym zakresie tj. czyszczenie kominów, sprawdzanie szczelności komina, drożność kominów oraz pomiar siły ciągu wentylacyjnego. Świadczymy również usługi kominiarskie takie jak: odbiór kominiarski, opinia kominiarska, ekspertyza kominiarska oraz wszelkie prace związane z kominiarstwem.

 

Dlaczego należy wykonywać przegląd kominiarski?

Roczna kontrola kominów – przegląd kominiarski

Kontrola roczna kominiarska przeprowadzana jest na podstawie prawnej zapisu Art. 62 1. C Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami). Dzięki niej uzyskuje się informacje na temat dobrego działania przewodów kominowych, ich podłączeń oraz bezpieczeństwa korzystania z nich. Kontrolę przeprowadza zespół dwóch kominiarzy, a jeden z nich musi być mistrzem kominiarskim. Sprawdzane są przewody kominowe dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne. Badana jest drożność przewodów kominowych, drożność podłączeń, prawidłowość zainstalowania kratek wentylacyjnych, ciąg powietrza, ciągi kominowe, stan techniczny kominów pod dachem. Sprawdzane są głowice kominowe, ściany kominowe, nasady kominowe, prawidłowość wylotów przewodów. Kontrola drożności jest realizowana za pomocą kuli kominiarskiej. Jeśli kula przejdzie przez cały przewód swobodnie, oznacza to, że przewód jest drożny. Jeśli zatrzyma się, kontrola zostanie przeprowadzona starannie i zbadany zostanie powód takiego zatrzymania. Należy pamiętać, że do jednego przewodu kominowego można podłączyć jeden piecyk wieloczerpalny, jedną kratkę grawitacyjną, jedną kuchnię węglową oraz trzy piece węglowe. To także sprawdzają kominiarze podczas kontroli rocznej.

Ekipa kominiarska sprawdza, czy drzwiczki są odpowiednio szczelne. Bada się, czy mechaniczna wentylacja nie została zastosowana w pomieszczeniach opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Jest to zabronione. Nie wolno stosować także wentylatorów mechanicznych oraz okapów z wymuszonym ciągiem tam,  gdzie jest wentylacja grawitacyjna.

Kominiarze badają ciąg kominowy najczęściej ciągomierzami firmy Wohler. Metodą wzrokową badany jest stan techniczny kominów pod dachem. Ekipa przypomina, że aneksy kuchenne lub kuchnie bez okien, a mające kuchenkę gazową, powinny mieć wentylację wywiewną mechaniczną. Obowiązek jej montażu spoczywa na właścicielu mieszkania.

Często brakuje szczelności przewodów kominowych, co sprawia, że ciąg kominowy jest zmienny. Szczelność coraz częściej ocenia się za pomocą kamery inspekcyjnej oraz ogląda się przewód od początku do końca. Ekipa kontrolerów zbada też, czy na strychu nie ma dużych ilości papierów, materiałów oraz innych rzeczy łatwopalnych. Jest to zagrożeniem dla budynku.

Po kontroli kominiarze zostawiają protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych. Jest to rysunek wraz z opisem, powinien on być czytelny dla osoby zlecającej taką kontrolę.

Do kontroli używa się kuli kominiarskiej, anemometru cyfrowego, ciągomierza, kamery inspekcyjnej, latarki, radiotelefonów. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, polskich norm. Ekipa musi także przestrzegać regulaminu obowiązującego mistrzów kominiarskich opracowanego przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich.

Przeprowadzenie kontroli rocznej jest obowiązkowe, pozwala właścicielowi domu mieszkalnego spać spokojnie do kolejnej obowiązkowej kontroli. Po wykonaniu kontroli w terminie 7 dni roboczych wystawiamy zaświadczenie – protokół z przeprowadzonych sprawdzeń. Dokument wysyłany jest drogą mailową lub zlecający odbiera go osobiście w siedzibie firmy.

Przegląd instalacji gazowej w budynku

Roczny przegląd instalacji gazowej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877)

WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA BUDYNKU

Jego zadaniem jest zapewnienie szczelności i właściwego stanu technicznego instalacji gazowej biegnącej wewnątrz budynku. W zakres tych obowiązków, zgodnie z ustawą Prawo budowlane , wchodzi dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądów zarówno instalacji gazowej, jak i przewodów kominowych w budynku (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Przynajmniej raz na pięć lat powinien on również zlecić przeprowadzenie próby ciśnieniowej szczelności instalacji gazowej.

UŻYTKOWNIK GAZU

Spoczywa na nim obowiązek dbałości o stan odbiorników gazu używanych w mieszkaniu (kuchenka, piec kąpielowy, gazowy piec c.o.). Zaniedbane lub niesprawne urządzenia gazowe mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia. Ich okresową konserwację i ewentualne naprawy należy powierzać uprawnionym instalatorom. Specyficznym urządzeniem w mieszkaniu jest gazomierz. Stanowi on własność dostawcy gazu (gazowni), oddaną w użytkowanie odbiorcy. W przypadku awarii gazomierza np. jego nieszczelności, wystarczy wezwać Pogotowie Gazowe (tel. 992 lub tel. Rozdzielni Gazu), którego pracownicy dokonają naprawy lub wymienią go (nieodpłatnie) na sprawny. Gaz wcale nie musi być niebezpieczny. Jedynie nasze zaniedbania mogą spowodować, że to ekologiczne i wygodne w stosowaniu paliwo obróci się przeciwko nam. Warto więc znać podstawowe zasady, których stosowanie w codziennej eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych pozwoli żyć w przyjaźni z gazem ziemnym.

 

Czym zajmuje się kominiarz?

Usługi kominiarskie Warszawa

Celem pracy kominiarza jest zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami, a więc ochrona zdrowia, życia i mienia ludzi. Co wchodzi w zakres usług kominiarskich? Usługi kominiarskie Warszawa to przede wszystkim:

 • sprawdzenie stanu przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • czyszczenie przewodów kominowych, trzonów kuchennych i pieców domowych, kominków, pieców rzemieślniczych i przemysłowych, kotłów, kominów fabrycznych, palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych;
 • wyeliminowanie przyczyn złego ciągu w urządzeniach kominowych;
 • uszczelnianie przewodów kominowych;
 • eliminowanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek, będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • sporządzanie inwentaryzacji przewodów kominowych;
 • sporządzanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych;
 • czyszczenie komór wędzarnianych;
 • bilansowanie ilości powietrza w pomieszczeniach;
 • wykonywanie pomiarów ciągu przewodów kominowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
 • usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych;
 • sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom lub zarządcom budynków usunięcie usterek, powodujących niebezpieczeństwo powstania pożaru, wybuchu gazu lub zatrucia czadem.

Usługi kominiarskie Warszawa obejmują wszystkie wyżej wymienione prace.

Zadania kominiarza są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od poziomu kwalifikacji:

Pomocnik kominiarski, który uczy się dopiero zawodu, wykonuje pod nadzorem mistrza kominiarskiego proste czynności związane z czyszczeniem i sprawdzaniem drożności przewodów. Może także wykonywać drobne prace inwentaryzacyjne oraz szkice urządzeń. Do jego obowiązków należą przede wszystkim tzw. prace z liną – czyszczenie przewodów ogniowych z zanieczyszczeń oraz sprawdzanie razem z mistrzem kominiarskim drożności instalacji.

Czeladnik kominiarski wykonuje większość czynności zawodowych. Pod okiem mistrza sprawdza drożność przewodów, mierzy i szkicuje instalacje. Może także samodzielnie wykonywać niezbyt skomplikowane prace – na przykład: czyszczenie kominów, kotłowni, wędzarni. Czeladnik kominiarski nie ma jednak uprawnień do sporządzania opinii i ekspertyz.

Dyplomowany mistrz kominiarski tylko w małym zakresie zajmuje się typowymi pracami kominiarskimi. Do jego zadań należy przede wszystkim sporządzanie opinii i ekspertyz – z corocznych kontroli przewodów, odbioru stanu surowego i wykończeniowego nowych instalacji itp. Mistrz kominiarski zajmuje się także rozwiązywaniem trudnych zagadnień kominiarskich i kontaktem z klientami.

Kominiarze posługują się kodeksem etyki kominiarskiej. Obowiązują ich zasady kompetencji, odpowiedzialności, uczciwości, profesjonalnych relacji z klientami oraz poufności informacji, czyli tajemnicy zawodowej. Profesjonalni kominiarze doskonalą swe umiejętności, uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Kupują nowoczesny sprzęt, jak chociażby kamery cyfrowe do sprawdzania wnętrz kominów. Monitorują wszelkie nowinki przydatne w ich pracy.

Usługi kominiarskie Warszawa gwarantują profesjonalne i rzetelne podejście do klienta.  Zapraszamy na stronę www.warszawskikominiarz.pl

 

Czyszczenie komina Warszawa czyli

Jak usunąć sadzę z komina mechanicznie

 

Zasmolony komin, sadza szklista w kominie, zatkany sadzą sypką komin, brak ciągu kominowego  to sytuacje z którymi zetknął się każdy posiadacz paleniska na paliwo stałe : kominek lub piec grzewczy.

W wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub źle dobranego lub złej jakości opału – mokre drewno, drewno iglaste, złej jakości węgiel – w przewodzie dymowym osadza się sadza. Oczywiście nawet w sytuacji, kiedy palenisko wykonane jest wg sztuki budowlanej i podłączone prawidłowo do przewodu dymowego, sadza również się osadza tylko że w mniejszej ilości i jest łatwo usuwalna. Sadza, która rzeczywiście sprawia problemy to sadza trudno usuwalna, mokra, mazista o konsystencji mazidła, lub twarda sadza szklista. Jest jak zaprawa na wewnętrznych ściankach komina i nie sposób tak zwyczajnie jej usunąć tradycyjnymi sposobami.

Sposób powstawania i nazwy poszczególnych rodzajów sadzy pozwolą łatwiej zrozumieć zagadnienie samego oczyszczania:

 1. Sadza sypka – to zwykła sadza która osadza się na wew. ściankach komina w wyniku prawidłowego procesu spalania i prawidłowo wykonanego przewodu kominowego. Jej nadmiar może być spowodowany zbyt rzadkim czyszczeniem komina, zbyt chropowatą i nierówną powierzchnią wewnętrzną przewodu kominowego. Jeżeli komin nie jest całkowicie zatkany tym rodzajem sadzy, to czyszczenie polega na energicznym kilku lub kilkunastokrotnym opuszczeniu w tą i z powrotem kuli kominiarskiej ze szczotką wykonaną z materiału odpowiedniego do czyszczenia danego przewodu (stalowa do kominów murowanych, nylonowa do kominów stalowych i nierdzewnych). Czyszczenie zaczynamy od szczotki o mniejszym przekroju a kończymy na szczotce o przekroju o 10% większej od właściwego światła przewodu. Jest to oczywiście tradycyjne czyszczenie, dosyć pracochłonne i wymagające pewnego rodzaju wiedzy i umiejętności. Alternatywą dla tego rodzaju czyszczenia może być użycie zestawu kominiarskiego – Virra. Obrotowy zestaw kominiarski jest przeznaczony do mechanicznego czyszczenia komina i usuwania sadzy po podłączeniu do wkrętarki. W zestawie można wybrać i dopasować uniwersalną szczotkę do danego rodzaju przewodu. Czyszczenie łatwo wykona jedna osoba. Jeżeli jednak światło przewodu jest całkowicie zaślepione przez sadzę należy najpierw, przed czyszczeniem komina, udrożnić przewód np. przebijakiem kominiarskim od góry, a następnie przystąpić do mechanicznego usuwania sadzy. Należy również pamiętać o uprzednim zaślepieniu szczelnie wszelkich wlotów i podłączeń do czyszczonego przewodu. W przeciwnym razie cały urobek z czyszczenia wysypie się przez nie do pomieszczeń.
 2. Sadza szklista – twardy i zbity rodzaj sadzy, grudkowaty, mocno przylegający do ścianek komina. Tworzy swojego rodzaju skorupę wewnątrz przewodu kominowego. Powstaje w skutek używania złego paliwa np. niskokaloryczny mokry węgiel, przy złym ciągu kominowym – kiedy np. komin jest źle izolowany lub jest zbyt krótki (lub zbyt długi do rodzaju paleniska i średnicy przewodu), niska temperatura spalania na kotle (niska temp. spalin). Powstaje ona również na skutek palenia mokrym drewnem. Drugim powodem jest dostarczanie zbyt małej ilość powietrza do spalania. Efektem tych dwóch niewłaściwych działań jest uzyskanie zbyt niskiej temperatury w palenisku. Ta z kolei powoduje odparowanie wody z niewysuszonego wcześniej drewna lub węgla, a nie jego palenie. Sadza szklista odkłada się na ścianach komina i utwardza w wysokiej temperaturze, gdy uda nam się wreszcie mocno rozpalić w kominku. Skutkiem osadzania się sadzy jest stopniowe zmniejszanie się światła komina, co powoduje spadek ciągu i dalsze intensywne odkładanie się kolejnych jej warstw. Jest to rodzaj sadzy zupełnie odporny na tradycyjne czyszczenie kominiarskie. Nie usuniemy tej sadzy przy pomocy zwykłej szczotki kominiarskiej, kuli i liny. Jedynym bezpiecznym i skutecznym rodzajem czyszczenia tak zatkanego komina jest czyszczenie mechaniczne wałkiem obrotowym Virra i szczotką łańcuchową do tego przeznaczoną: szczotka łańcuchowa do czyszczenia z sadzy szklistej. Dawniej wypalano sadzę w kominach. Jednak ten rodzaj usuwania sadzy był obarczony dużym ryzykiem spłonięcia budynku, dlatego sposób ten nie jest już praktykowany.
 3. Sadza smolista, mazista, smoła w kominie – jest to najgorszy i najtrudniejszy do usunięcia rodzaj zanieczyszczenia jaki może znaleźć się w naszym kominie. Jego sposób powstawania jest bardzo podobny do powstawania sadzy szklistej. Jest ona jakby pierwszym jego etapem. Efekt powstawania smoły w kominie potęguje rozpalanie paleniska lub palenie drewnem iglastym. Zawiera ono dużo żywicy, która paruje w procesie podgrzewania w palenisku w pierwszym etapie spalania drewna i oblepia wewnętrzne ścianki komina. W późniejszym etapie, kiedy palenie takie jest regularne powstają wykwity ze smoły nawet na zewnątrz komina, ścianach wewnątrz pomieszczeń. Na ten rodzaj sadzy nie ma prostej metody czyszczenia. Ponieważ często jest ona o konsystencji smaru, mazidła, nie można łatwo jej zeskrobać lub rozbić obrotową szczotką łańcuchową. Pośrednią metodą jest wpierw osuszenie takiego przewodu kominowego poprzez zmianę parametrów paliwa oraz sposobu palenia – dać wyższą temperaturę. Następnie już po wyschnięciu smoły można zastosować czyszczenie mechaniczne szczotką obrotową Virra z dedykowana szczotką łańcuchową do rozbijania sadzy szklistej.

Efektem zaniedbania spraw kominowych, jego nieczyszczenia jest powstawanie ww zjawisk – czyli odkładanie się sadzy. I nie ważne jaki to rodzaj sadzy, ponieważ w konsekwencji w każdym przypadku jest to bardzo niebezpieczne. Sadza zalegająca w kominie zawiera łatwopalne związki. Jeżeli jest jej odpowiednio dużo może dojść do jej zapłonu. Rozpalona sadza w kominie inaczej pożar sadzy to prawdziwe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi przebywających w budynku. Może bowiem dojść do rozsadzenia komina lub popękania. Wtedy do środka domu, pokoi, poddasza dostają się rozżarzone elementy komina – cegły i żar z palącej się sadzy.

Aby uniknąć tych ekstremalnych sytuacji należy bezwzględnie regularnie czyścić przewody dymowe. Najlepiej kiedy użyjemy do tego celu szczotki obrotowej, która da nam gwarancję czystego i bezpiecznego komina.

Tą stronę odnalazłeś po frazach:

 • kominiarz Warszawa
 • usługi kominiarskie Warszawa
 • czyszczenie komina cena
 • czyszczenie komina Warszawa Bemowo
 • Czyszczenie komina Warszawa Włochy
 • Czyszczenie komina Babice
 • przegląd kominiarski Warszawa
 • opinia kominiarska
 • odbiór kominiarski

 

"Dbamy o dobry klimat w Twoim domu."

USŁUGI KOMINIARSKIE

ARTYKUŁY BRANŻOWE

Nawiew jako rozwiązanie źle działającej wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna to system wywiewny, który działa za sprawą różnicy temperatur w…
Asekuracja przy pracy na dachu

Asekuracja przy pracy na dachu

  W świetle prawa pracą na wysokości jest każda praca, która jest…
Jak zostać kominiarzem?

Jak zostać kominiarzem?

W dzisiejszych czasach praca kominiarza opiera się o system wolnorynkowy. Kominiarz może…
Metody uszczelniania starego komina

Metody uszczelniania starego komina

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania komina jest przede wszystkim jego szczelność. Bez odpowiedniego ciągu…
Ruszyła akcja Warszawskiego Kominiarza – roczna kontrola kominiarska

Ruszyła akcja Warszawskiego Kominiarza – roczna kontrola kominiarska

Firma Warszawski Kominiarz, przypominając Państwu o ustawowym obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów…

Zestaw kominiarski – mechaniczne czyszczenie wentylacji

  Jedną z metod czyszczenia wentylacji jest metoda sucha – opiera się…
Alergia na kurz – czyszczenie wentylacji w mieszkaniu

Alergia na kurz – czyszczenie wentylacji w mieszkaniu

  W naszych pomieszczeniach nieustannie wytwarzany jest dwutlenek węgla, para wodna, kurz…
Odbiór kominiarski budynku

Odbiór kominiarski budynku

            Zanim uzyskamy protokół badań i sprawdzeń…